seviyeli sohbet

Seviyeli Sohbet
Seviyeli insanlarýn kendilerine müsait tarzda sohbet etmeleri beklenti olarak gayet doðaldýr. Bu beklentilerin dýþýnda hareket eden insanlar için camia içerisinde edepsiz, karaktersiz, terbiyesiz gibi sýfatlar yüklenir. Aslýnda bunu yapmak yerine onlara müspet eleþtiriler yaparak (ben dili kullanarak) hizaya gelmelerine yardýmcý olmak daha ahlaki bir davranýþtýr. Bilindiði kadar zor olmayan insan eðitimi ne yazýk ki günümüzde teknolojik geliþmelerin hýzlý ilerlemesi ile zorlaþtý. Okullarda verilen eðitimler sohbet temalı baþlýklar altýnda gençlere ve küçüklere öðretilmeye çalýþýlsa dahi tablet üstünden yapýlan eðitim kararı ezberci bir neslin yetiþmesi kaçýnýlmaz oldu!

Seviyeli Sohbet Nasýl Edilir?
Seviye kelime anlamý olarak bulunulan ortamýn ya da mevkii’nin kiþiye yüklemiþ olduðu uymasý ihtiyaç duyulan kurallar çerçevesidir. Tam anlamýyla bu þekilde özetlemek sanýrým doðru olanýdýr. Farklý kaynaklarda farklý şekilde nitelendirmelere rastlamanýz mümkündür. Bu tanýmý, genelde herk yaþtan insanlarý rahatça kavrayabilmesi için yaptýðýmýzý ayraç içinde bilmenizde fayda vardýr. Büyüklerle yapýlan sohbetlerde bir takým adabı muaşeret kurallarý bulunur. Bu kurallar genel anlamda bireyler aile terbiyesi adý altýnda verilmesi ön görülür, lakin bazý durumlarda bireyler ufak yaþlarda almasý ihtiyaç duyulan bir takým örnekleri yanlýþ alýr yada algýlar. Bu durum çocuk olduklarý için yadýrganmaz ancak büyükler ile nasýl konuþulmasý gerektiðini bilmediði için bazý toplum içinde farklý kiþiler tarafýndan eleþtirilerin hedefi olabilir. Ýstenmeyen bu durum da ise, derhal birey de kendini savunma iç güdüsü ortaya çýkar yada sonsuza dek susar.

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Geveze Mobil Sohbet Odaları Geveze Mobil Sohbet Odaları

Selam arkadaşlar bu haftaki mevzumuz evlilerin söyleşi chat ve arkadaş bulma yöntemleri olucak. Evliler için en kısa arkadaş bulma...

DEVAMI
чат чат

Türkiyede чат Sohbet Etmek Anlamına Gelir Bizlerde bu Ortamı Oluşturarak чат etmek anlamında sohbeti buluşturduk.

DEVAMI
tozlu giyim tozlu giyim

DEVAMI